Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public class MoblyYamlResultTestNameListHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler


Trình xử lý phần tử 'Danh sách Tên Kiểm tra' của Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Lợi nhuận
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList