MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Trình xử lý phần tử Mobly yaml result 'Tóm tắt'.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

nhà thầu công cộng

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Phương thức công khai

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

nhà thầu công cộng

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Phương thức công khai

xử lý

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

trả lại
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary