PrettyTestEventLogger

public class PrettyTestEventLogger
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.PrettyTestEventLogger


Trình ghi nhật ký khớp các sự kiện và ghi nhật ký chúng để giúp gỡ lỗi dễ dàng hơn. Nhật ký phía máy chủ và phía thiết bị sẽ khớp hoàn toàn với nhau để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PrettyTestEventLogger ( devices) PrettyTestEventLogger ( devices)

Phương pháp công khai

void testEnded ( TestDescription test, testMetrics) testEnded ( TestDescription test, testMetrics)

Báo cáo kết thúc thực hiện của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

void testFailed ( TestDescription test, String trace)

Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

void testStarted ( TestDescription test)

Báo cáo sự bắt đầu của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

PrettyTestEventLogger

public PrettyTestEventLogger ( devices)

Thông số
devices

Phương pháp công khai

kiểm traĐã kết thúc

public void testEnded (TestDescription test, 
         testMetrics)

Báo cáo kết thúc thực hiện của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

Nếu testFailed(TestDescription, FailureDescription) không được gọi thì thử nghiệm này đã đạt. Đồng thời trả về bất kỳ số liệu khóa/giá trị nào có thể được phát ra trong quá trình thực thi trường hợp kiểm thử.

Thông số
test TestDescription : xác định bài kiểm tra

testMetrics : ERROR(/Map) của số liệu được phát ra

thử nghiệm thất bại

public void testFailed (TestDescription test, 
        String trace)

Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

Sẽ được gọi giữa testStarted và testEnded.

Thông số
test TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết lỗi của ngăn xếp

thử nghiệmBắt đầu

public void testStarted (TestDescription test)

Báo cáo sự bắt đầu của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ. Giao diện cũ hơn, nên sử dụng testStarted(com.android.tradefed.result.TestDescription) bất cứ khi nào có thể.

Thông số
test TestDescription : xác định bài kiểm tra