Bảo hiểmĐo lườngForwarder

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


Kiểm tra trình giữ chỗ chuyển tiếp các phép đo phạm vi từ nhà cung cấp bản dựng tới bộ ghi.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CoverageMeasurementForwarder ()

Phương thức công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

nhà thầu công cộng

Bảo hiểmĐo lườngForwarder

public CoverageMeasurementForwarder ()

Phương thức công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra