Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Bảo hiểmOptions.Toolchain

public static final enum CoverageOptions.Toolchain
extends Enum< CoverageOptions.Toolchain >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain >
com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain


Tóm lược

giá trị liệt kê

CoverageOptions.Toolchain CLANG

CoverageOptions.Toolchain GCOV

CoverageOptions.Toolchain GCOV_KERNEL

CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Phương thức công khai

static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)
static final Toolchain[] values ()

giá trị liệt kê

KÊU VANG

public static final CoverageOptions.Toolchain CLANG

GCOV

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV

GCOV_KERNEL

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV_KERNEL

JACOCO

public static final CoverageOptions.Toolchain JACOCO

Phương thức công khai

giá trị của

public static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
CoverageOptions.Toolchain

giá trị

public static final Toolchain[] values ()

trả lại
Toolchain[]