UsbThiết lập lạiKiểm tra

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


Một IRemoteTest đặt lại USB của thiết bị và kiểm tra xem thiết bị có trực tuyến trở lại sau đó hay không.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

UsbResetTest ()

Phương thức công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

nhà thầu công cộng

UsbThiết lập lạiKiểm tra

public UsbResetTest ()

Phương thức công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
DeviceNotAvailableException