Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

UiAutomatorTest.TestFailureAction

public static final enum UiAutomatorTest.TestFailureAction
extends Enum< UiAutomatorTest.TestFailureAction >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.TestFailureAction >
com.android.tradefed.testtype.UiAutomatorTest.TestFailureAction


Bản tóm tắt

Giá trị enum

UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT

UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT_AND_SCREENSHOT

UiAutomatorTest.TestFailureAction SCREENSHOT

Phương pháp công khai

static UiAutomatorTest.TestFailureAction valueOf (String name)
static final TestFailureAction[] values ()

Giá trị enum

BÁO CÁO LỖI

public static final UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT

BUGREPORT_AND_SCREENSHOT

public static final UiAutomatorTest.TestFailureAction BUGREPORT_AND_SCREENSHOT

MÀN HÌNH

public static final UiAutomatorTest.TestFailureAction SCREENSHOT

Phương pháp công khai

giá trị của

public static UiAutomatorTest.TestFailureAction valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
UiAutomatorTest.TestFailureAction

giá trị

public static final TestFailureAction[] values ()

Lợi nhuận
TestFailureAction[]