NativeBenchmarkTestParser

public class NativeBenchmarkTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTestParser


IShellOutputReceiver phân tích cú pháp đầu ra dữ liệu kiểm tra điểm chuẩn, thu thập số liệu theo thời gian trung bình cho mỗi thao tác.

Tìm kiếm đầu ra sau

Time per iteration min: X avg: Y max: Z

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tạo một NativeBenchmarkTestParser .

Phương thức công khai

double getAvgOperationTime ()
double getMaxOperationTime ()
double getMinOperationTime ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

nhà thầu công cộng

NativeBenchmarkTestParser

public NativeBenchmarkTestParser (String runName)

Tạo một NativeBenchmarkTestParser .

Thông số
runName String : tên chạy. Được sử dụng cho mục đích đăng nhập.

Phương thức công khai

getAvgOperationTime

public double getAvgOperationTime ()

trả lại
double thời gian hoạt động trung bình

getMaxOperationTime

public double getMaxOperationTime ()

trả lại
double thời gian hoạt động tối đa

getMinOperationTime

public double getMinOperationTime ()

trả lại
double thời gian hoạt động tối thiểu

getRunName

public String getRunName ()

trả lại
String Tên của Chạy thử.

bị hủy

public boolean isCancelled ()

trả lại
boolean

quy trìnhNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String