Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Cung cấp hỗ trợ cho việc thu thập thử nghiệm; khi thiết lập, người chạy thử phải thực hiện chạy khô để thu thập các trường hợp thử nghiệm mà không thực sự thực hiện chúng.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu thập thử nghiệm

Phương pháp công khai

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu thập thử nghiệm