Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

INativeDeviceTest

public interface INativeDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.INativeDeviceTest


Giao diện cho đối tượng cần tham chiếu đến INativeDevice .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract INativeDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

abstract void setDevice ( INativeDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

Phương thức công khai

getDevice

public abstract INativeDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

trả lại
INativeDevice INativeDevice

thiết bị

public abstract void setDevice (INativeDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

Thông số
device INativeDevice : INativeDevice để sử dụng