GtestXmlResultParser

public class GTestXmlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestXmlResultParser


Phân tích cú pháp kết quả 'chế độ đầu ra xml' của các thử nghiệm gốc bằng cách sử dụng GTest chạy từ trình bao và thông báo cho ITestRunListener về kết quả.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners) GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners)

Tạo GtestXmlResultParser.

Phương thức công khai

void parseResult (File f, CollectingOutputReceiver output)

Phân tích kết quả xml

nhà thầu công cộng

GtestXmlResultParser

public GTestXmlResultParser (String testRunName, 
         listeners)

Tạo GtestXmlResultParser.

Thông số
testRunName String : tên chạy thử để cung cấp cho ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listeners : thông báo về kết quả kiểm tra khi các bài kiểm tra đang được thực hiện

Phương thức công khai

phân tích kết quả

public void parseResult (File f, 
        CollectingOutputReceiver output)

Phân tích kết quả xml

Thông số
f File : ERROR(/File) chứa xml đã xuất

output CollectingOutputReceiver : Đầu ra được thu thập từ lần chạy thực thi để hoàn thành nhật ký nếu cần