Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang các chỉ số cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mMetrics

Các nhà xây dựng công cộng

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

Phương pháp công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mMetrics

public  mMetrics

Các nhà xây dựng công cộng

MetricAnnotation

public MetricAnnotation ( metrics)

Thông số
metrics

Phương pháp công khai

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Lợi nhuận
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Lợi nhuận
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int