DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang nhật ký cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mLogs

nhà thầu công cộng

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

Phương thức công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mLog

public  mLogs

nhà thầu công cộng

Đăng nhậpChú thích

public LogAnnotation ( logs)

Thông số
logs

Phương thức công khai

chú thíchType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

trả lại
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int