Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang nhật ký cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mLogs

Các nhà xây dựng công cộng

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

Phương pháp công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mLogs

public  mLogs

Các nhà xây dựng công cộng

LogAnnotation

public LogAnnotation ( logs)

Thông số
logs

Phương pháp công khai

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Lợi nhuận
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Lợi nhuận
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int