Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

StubMultiTargetPreparer

public class StubMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.StubMultiTargetPreparer


Triển khai trống trình giữ chỗ của IMultiTargetPreparer .

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

StubMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp (TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

StubMultiTargetPreparer

public StubMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thiết lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
TargetSetupError