Hợp nhấtMultiBuildTargetPreparer

public final class MergeMultiBuildTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MergeMultiBuildTargetPreparer


IMultiTargetPreparer cho phép chuyển thông tin từ bản dựng này sang bản dựng khác bằng cách đặt tên cho chúng và khóa tệp để sao chép sang bản dựng khác. Nếu khóa đã tồn tại trong bản dựng đích thì không có gì được thực hiện.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

Hợp nhấtMultiBuildTargetPreparer

public MergeMultiBuildTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError