Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

HelloWorldMultiTargetPreparer

public class HelloWorldMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
     ↳ com.android.tradefed.targetprep.multi.HelloWorldMultiTargetPreparer


An example implementation of a IMultiTargetPreparer.

Summary

Public constructors

HelloWorldMultiTargetPreparer()

Public methods

void setUp(TestInformation testInfo)

void tearDown(TestInformation testInfo, Throwable e)

Public constructors

HelloWorldMultiTargetPreparer

public HelloWorldMultiTargetPreparer ()

Public methods

setUp

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parameters
testInfo TestInformation

Throws
TargetSetupError

tearDown

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parameters
testInfo TestInformation

e Throwable

Throws
DeviceNotAvailableException