CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


یک ITargetPreparer که یک یا چند برنامه را از پوشه IDeviceBuildInfo#getTestsDir() روی یک دستگاه همراه اختصاص داده شده نصب می کند.

توجه داشته باشید که این نشان می‌دهد که مصنوع آزمایشی مورد نظر در ساخت دستگاه اصلی ساخته شده است اما برای دستگاه همراه نیز مناسب است.

خلاصه

سازندگان عمومی

CompanionTestAppInstallSetup ()

روش های عمومی

ITestDevice getDevice ()

دستگاهی را که آماده‌کننده باید روی آن اعمال کند، برمی‌گرداند.

سازندگان عمومی

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

روش های عمومی

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

دستگاهی را که آماده‌کننده باید روی آن اعمال کند، برمی‌گرداند.

برمی گرداند
ITestDevice

پرتاب می کند
TargetSetupError