CompanionAwarePreparer

public abstract class CompanionAwarePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer


یک ITargetPreparer که منطق بدست آوردن یک دستگاه همراه از قبل اختصاص داده شده را در بر می گیرد.

توجه: این باید همراه با CompanionAllocator استفاده شود.

خلاصه

سازندگان عمومی

CompanionAwarePreparer ()

روش های محافظت شده

ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

نمونه ITestDevice دستگاه همراه اختصاص داده شده برای ITestDevice اولیه را بازیابی می کند

سازندگان عمومی

CompanionAwarePreparer

public CompanionAwarePreparer ()

روش های محافظت شده

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion (ITestDevice primary)

نمونه ITestDevice دستگاه همراه اختصاص داده شده برای ITestDevice اولیه را بازیابی می کند

برمی گرداند
ITestDevice نمونه ITestDevice دستگاه همراه اختصاص داده شده است

پرتاب می کند
TargetSetupError اگر هیچ دستگاه همراهی برای دستگاه اصلی اختصاص داده نشده باشد