CheckPairingPreparer

public class CheckPairingPreparer
extends CompanionAwarePreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CheckPairingPreparer


CompanionAwarePreparer xác minh liên kết BT giữa thiết bị chính và thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CheckPairingPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

CheckPairingPreparer

public CheckPairingPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError