Trình chuẩn bị Wifi

public class WifiPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IExternalDependency

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WifiPreparer


Một ITargetPreparer cấu hình wifi trên thiết bị nếu cần thiết.

Không giống như DeviceSetup , trình chuẩn bị này hoạt động khi adb không phải là root hay còn gọi là bản dựng của người dùng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

WifiPreparer ()

Phương thức công khai

getDependencies ()
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Trình chuẩn bị Wifi

public WifiPreparer ()

Phương thức công khai

nhận phụ thuộc

public  getDependencies ()

trả lại

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException