Trình chuẩn bị Wifi

public class WifiPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IExternalDependency

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WifiPreparer


ITargetPreparer định cấu hình wifi trên thiết bị nếu cần.

Không giống như DeviceSetup , trình chuẩn bị này hoạt động khi adb không được root hay còn gọi là bản dựng của người dùng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

WifiPreparer ()

Phương pháp công khai

getDependencies ()
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị Wifi

public WifiPreparer ()

Phương pháp công khai

nhận được sự phụ thuộc

public  getDependencies ()

Trả lại

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException