Kẻ lãng phí thời gian

public class TimeWaster
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TimeWaster


Một trình chuẩn bị mục tiêu đơn giản để lãng phí thời gian và có khả năng khởi động lại thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TimeWaster ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

Kẻ lãng phí thời gian

public TimeWaster ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError