گارسون درجه حرارت

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TemperatureThrottlingWaiter


یک ITargetPreparer که صبر می کند تا دمای دستگاه به هدف کاهش یابد

خلاصه

زمینه های

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

سازندگان عمومی

TemperatureThrottlingWaiter ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

روش های محافظت شده

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device, String fileName)

زمینه های

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

سازندگان عمومی

گارسون درجه حرارت

public TemperatureThrottlingWaiter ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

روش های محافظت شده

getDeviceTemperature

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device, 
                String fileName)

مولفه های
fileName String : : نام فایلی که دمای دستگاه در آن ذخیره می شود

برمی گرداند
int

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError