Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


Một ITargetPreparer chuyển sang loại người dùng được chỉ định trong setUp. Theo mặc định, nó vẫn nằm trong người dùng hiện tại và không có chuyển đổi nào được thực hiện.

Cố gắng khôi phục trạng thái người dùng thiết bị bằng cách chuyển trở lại người dùng hiện tại trước khi thực thi.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

SwitchUserTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException