SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


Một ITargetPreparer chuyển sang loại người dùng được chỉ định trong setUp. Theo mặc định, nó vẫn ở trong người dùng hiện tại và không có chuyển đổi nào được thực hiện.

Cố gắng khôi phục trạng thái người dùng thiết bị bằng cách chuyển về người dùng hiện tại trước khi thực hiện.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SwitchUserTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

nhà thầu công cộng

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException