Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RunHostScriptTargetPreparer

public class RunHostScriptTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostScriptTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu thực thi tập lệnh trước khi chạy thử nghiệm. Tập lệnh có thể tham chiếu số sê-ri của thiết bị bằng cách sử dụng biến môi trường ANDROID_SERIAL.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RunHostScriptTargetPreparer ()

Phương thức công khai

final void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

RunHostScriptTargetPreparer

public RunHostScriptTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError