RootTargetPreparer

public final class RootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RootTargetPreparer


Trình chuẩn bị đích thực hiện "adb root" hoặc "adb unroot" dựa trên tùy chọn "force-root".

Sẽ khôi phục lại trạng thái gốc ban đầu khi phá bỏ.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RootTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

RootTargetPreparer

public RootTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException