Khởi động lạiSystemServerTargetPreparer

public class RestartSystemServerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RestartSystemServerTargetPreparer


Trình chuẩn bị nhắm mục tiêu khởi động lại máy chủ hệ thống mà không cần khởi động lại thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RestartSystemServerTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Khởi động lạiSystemServerTargetPreparer

public RestartSystemServerTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException