RemoveSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


Một ITargetPreparer để xóa apk khỏi phân vùng hệ thống trước khi chạy thử. Lưu ý rằng thiết bị được khởi động lại trước khi thực hiện kiểm tra thực tế, vì vậy phân vùng hệ thống vẫn ở chế độ chỉ đọc trong quá trình chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RemoveSystemAppPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

nhà thầu công cộng

RemoveSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError