Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RemoveSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer để xóa apk khỏi phân vùng hệ thống trước khi chạy thử nghiệm. Lưu ý rằng thiết bị được khởi động lại trước khi thực thi thử nghiệm thực tế, vì vậy phân vùng hệ thống vẫn ở chế độ chỉ đọc trong quá trình chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError