Khởi chạy LocalEmulator

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorLaunch


TargetPreparer khởi chạy trình mô phỏng cục bộ từ môi trường xây dựng Android.

Bạn nên chuẩn bị ảnh chụp nhanh trình mô phỏng (ví dụ: trình mô phỏng chạy được giao dịch/tạo ảnh chụp nhanh) trước khi chạy bất kỳ cấu hình nào có chứa cấu hình này.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalEmulatorLaunch ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Khởi chạy LocalEmulator

public LocalEmulatorLaunch ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException