Ra mắt Trình mô phỏng cục bộ

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorLaunch


TargetPreparer khởi chạy trình giả lập cục bộ từ môi trường xây dựng Android.

Bạn nên chuẩn bị một ảnh chụp nhanh trình giả lập (ví dụ: trình giả lập chạy đã được trao đổi/tạo ảnh chụp nhanh) trước khi chạy bất kỳ cấu hình nào bao gồm cấu hình này.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LocalEmulatorLaunch ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Ra mắt Trình mô phỏng cục bộ

public LocalEmulatorLaunch ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException