KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


Một ITargetPreparer tắt trình giả lập đang chạy.

Thường được ghép nối với LocalEmulatorSnapshot để tắt trình giả lập khởi động nguội, vì vậy các trình chuẩn bị/thử nghiệm tiếp theo có thể khởi chạy từ ảnh chụp nhanh.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

KillExistingEmulatorPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

nhà thầu công cộng

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError