IFlashingResourcesRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Giao diện truy xuất các tệp hình ảnh phụ trợ cần thiết để flash thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Trả về tệp hình ảnh với tên và phiên bản đã cho

Phương thức công khai

truy xuất tập tin

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Trả về tệp hình ảnh với tên và phiên bản đã cho

Thông số
imageName String : tên của hình ảnh (tức là đài phát thanh)

version String : phiên bản của tệp để trả về

trả lại
File một hình ảnh cục bộ tạm thời ERROR(/File)

ném
TargetSetupError nếu tập tin không thể được tìm thấy