Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceCleaner.PostCleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.PostCleanupAction
extends Enum<DeviceCleaner.PostCleanupAction>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction>
     ↳ com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction


Summary

Enum values

DeviceCleaner.PostCleanupAction  NONE

no post cleanup action  

DeviceCleaner.PostCleanupAction  SCREEN_OFF

turns screen off after the cleanup action  

DeviceCleaner.PostCleanupAction  SCREEN_OFF_AND_STOP

turns off screen and stops runtime after the cleanup action  

Public methods

static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf(String name)
static final PostCleanupAction[] values()

Enum values

NONE

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

no post cleanup action

SCREEN_OFF

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

turns screen off after the cleanup action

SCREEN_OFF_AND_STOP

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

turns off screen and stops runtime after the cleanup action

Public methods

valueOf

public static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
DeviceCleaner.PostCleanupAction

values

public static final PostCleanupAction[] values ()

Returns
PostCleanupAction[]