DeviceBuildInfoBootStrapper

public class DeviceBuildInfoBootStrapper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper


یک ITargetPreparer که فیلدهای اطلاعات ساخت را با ویژگی های خوانده شده از دستگاه جایگزین می کند

این برای آزمایش دستگاه‌هایی با ساخت‌های تولید شده از یک منبع خارجی (مثلاً دستگاه‌های شریک خارجی) مفید است.

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceBuildInfoBootStrapper ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

سازندگان عمومی

DeviceBuildInfoBootStrapper

public DeviceBuildInfoBootStrapper ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

مولفه های
testInfo TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError