Biên dịchBootImageWithSpeedTargetPreparer

public final class CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer


Biên dịch lại đường dẫn lớp khởi động và máy chủ hệ thống với bộ lọc 'tốc độ' của trình biên dịch.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Biên dịchBootImageWithSpeedTargetPreparer

public CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException