AoaTargetNgười chuẩn bị

public class AoaTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AoaTargetPreparer


ITargetPreparer thực thi một loạt hành động (ví dụ: nhấp chuột và vuốt) bằng giao thức Phụ kiện mở Android (AOAv2). Điều này cho phép điều khiển thiết bị Android mà không cần bật gỡ lỗi USB.

Chấp nhận danh sách các chuỗi tương ứng với các phương thức AoaDevice :

  • Nhấp bằng cách sử dụng tọa độ x và y, ví dụ: "click 0 0" hoặc "longClick 360 640".
  • Vuốt giữa hai bộ tọa độ trong một số mili giây được chỉ định, ví dụ: "vuốt 0 0 100 360 640" để vuốt từ (0, 0) đến (360, 640) trong 100 mili giây.
  • Viết một chuỗi văn bản chữ và số, ví dụ: "write hello world".
  • Nhấn tổ hợp phím, ví dụ: "key RIGHT 2*TAB ENTER".
  • Đánh thức thiết bị bằng "wake".
  • Nhấn nút home với "home".
  • Nhấn nút quay lại với "quay lại".
  • Đợi số mili giây được chỉ định, ví dụ: "ngủ 1000" để đợi 1000 mili giây.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AoaTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

nhà thầu công cộng

AoaTargetNgười chuẩn bị

public AoaTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError