Trình kiểm tra trạng thái máy chủ hệ thống

public class SystemServerStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.SystemServerStatusChecker


Kiểm tra xem pid của system_server có thay đổi so với trước và sau khi chạy mô-đun không. Một pid mới có nghĩa là khởi động lại thời gian chạy xảy ra trong quá trình chạy mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SystemServerStatusChecker ()

Phương thức công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

phương pháp được bảo vệ

long getCurrentTime ()

Trả về thời gian hiện tại.

nhà thầu công cộng

Trình kiểm tra trạng thái máy chủ hệ thống

public SystemServerStatusChecker ()

Phương thức công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết kiểm tra trạng thái đã đạt hay chưa.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

trả lại
StatusCheckerResult Kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

ném
DeviceNotAvailableException

kiểm tra trước khi thực hiện

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết kiểm tra trạng thái đã đạt hay chưa.

Bạn nên kiểm tra trạng thái hệ thống sau khi thực thi mô-đun và phương pháp này có thể được sử dụng cho mục đích lưu vào bộ nhớ cache trạng thái hệ thống nhất định trước khi thực thi mô-đun.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

trả lại
StatusCheckerResult Kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

ném
DeviceNotAvailableException

phương pháp được bảo vệ

getCurrentTime

protected long getCurrentTime ()

Trả về thời gian hiện tại.

trả lại
long