DeviceBaselineChecker

public class DeviceBaselineChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceBaselineChecker


Đặt cài đặt cơ bản của thiết bị trước mỗi mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceBaselineChecker ()

Phương thức công khai

static String getSetFailMessage ()
static String getSetSuccessMessage ()
StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

nhà thầu công cộng

DeviceBaselineChecker

public DeviceBaselineChecker ()

Phương thức công khai

getSetFailMessage

public static String getSetFailMessage ()

trả lại
String

getSetSuccessMessage

public static String getSetSuccessMessage ()

trả lại
String

kiểm tra trước khi thực hiện

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết kiểm tra trạng thái đã đạt hay chưa.

Bạn nên kiểm tra trạng thái hệ thống sau khi thực thi mô-đun và phương pháp này có thể được sử dụng cho mục đích lưu vào bộ nhớ cache trạng thái hệ thống nhất định trước khi thực thi mô-đun.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

trả lại
StatusCheckerResult Kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

ném
DeviceNotAvailableException