Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Trình kiểm tra thiết bị có sẵn

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Trình kiểm tra để đảm bảo mô-đun không để thiết bị ở trạng thái ngoại tuyến.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceAvailableChecker ()

Phương thức công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

nhà thầu công cộng

Trình kiểm tra thiết bị có sẵn

public DeviceAvailableChecker ()

Phương thức công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về một giá trị boolean để cho biết kiểm tra trạng thái đã đạt hay chưa.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

trả lại
StatusCheckerResult Kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

ném
DeviceNotAvailableException