TestInvocationQuản lý máy chủ

public class TestInvocationManagementServer
extends TestInvocationManagementGrpc.TestInvocationManagementImplBase

java.lang.Object
com.proto.tradefed.invocation.TestInvocationManagementGrpc.TestInvocationManagementImplBase
com.android.tradefed.service.manager.TestInvocationManagementServer


Máy chủ GRPC giúp quản lý lệnh gọi thử nghiệm và vòng đời của chúng. Dịch vụ này hiện không bắt buộc và chỉ chạy nếu được định cấu hình bằng một cổng.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class TestInvocationManagementServer.InvocationInformation

nhà thầu công cộng

TestInvocationManagementServer (int port, ICommandScheduler commandScheduler, DeviceManagementGrpcServer deviceReservationManager)
TestInvocationManagementServer (ServerBuilder<?> serverBuilder, ICommandScheduler commandScheduler, DeviceManagementGrpcServer deviceReservationManager)
TestInvocationManagementServer (Server server, ICommandScheduler commandScheduler, DeviceManagementGrpcServer deviceReservationManager)

Phương thức công khai

void getInvocationDetail (InvocationDetailRequest request, StreamObserver<InvocationDetailResponse> responseObserver)
static Integer getPort ()

Trả về cổng được sử dụng bởi máy chủ.

void shutdown ()

Dừng máy chủ grpc.

void start ()

Khởi động máy chủ grpc.

void stopInvocation (StopInvocationRequest request, StreamObserver<StopInvocationResponse> responseObserver)
void submitTestCommand (NewTestCommandRequest request, StreamObserver<NewTestCommandResponse> responseObserver)

nhà thầu công cộng

TestInvocationQuản lý máy chủ

public TestInvocationManagementServer (int port, 
        ICommandScheduler commandScheduler, 
        DeviceManagementGrpcServer deviceReservationManager)

Thông số
port int

commandScheduler ICommandScheduler

deviceReservationManager DeviceManagementGrpcServer

TestInvocationQuản lý máy chủ

public TestInvocationManagementServer (ServerBuilder<?> serverBuilder, 
        ICommandScheduler commandScheduler, 
        DeviceManagementGrpcServer deviceReservationManager)

Thông số
serverBuilder ServerBuilder

commandScheduler ICommandScheduler

deviceReservationManager DeviceManagementGrpcServer

TestInvocationQuản lý máy chủ

public TestInvocationManagementServer (Server server, 
        ICommandScheduler commandScheduler, 
        DeviceManagementGrpcServer deviceReservationManager)

Thông số
server Server

commandScheduler ICommandScheduler

deviceReservationManager DeviceManagementGrpcServer

Phương thức công khai

getInvocationChi tiết

public void getInvocationDetail (InvocationDetailRequest request, 
        StreamObserver<InvocationDetailResponse> responseObserver)

Thông số
request InvocationDetailRequest

responseObserver StreamObserver

getPort

public static Integer getPort ()

Trả về cổng được sử dụng bởi máy chủ.

trả lại
Integer

tắt

public void shutdown ()

Dừng máy chủ grpc.

bắt đầu

public void start ()

Khởi động máy chủ grpc.

ngừng gọi

public void stopInvocation (StopInvocationRequest request, 
        StreamObserver<StopInvocationResponse> responseObserver)

Thông số
request StopInvocationRequest

responseObserver StreamObserver

gửiTestCommand

public void submitTestCommand (NewTestCommandRequest request, 
        StreamObserver<NewTestCommandResponse> responseObserver)

Thông số
request NewTestCommandRequest

responseObserver StreamObserver