Tính năng IRemoteScheduledListeners

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersFeature


Phần mở rộng của IRemoteFeature để hỗ trợ chuyển vào IScheduledInvocationListener s. Điều này chỉ được sử dụng với TradefedFeatureServer .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

Phương thức công khai

getListener

public abstract  getListeners ()

trả lại

setListener

public abstract void setListeners ( listeners)

Thông số
listeners