TradefedFeatureClient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Ứng dụng khách grpc để yêu cầu thực thi tính năng từ máy chủ.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TradefedFeatureClient ()

Phương thức công khai

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Yêu cầu một tính năng đến máy chủ chính để thực thi và trả về phản hồi.

nhà thầu công cộng

TradefedFeatureClient

public TradefedFeatureClient ()

Phương thức công khai

đóng

public void close ()

tính năng kích hoạt

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Yêu cầu một tính năng đến máy chủ chính để thực thi và trả về phản hồi.

Thông số
featureName String : Tên của tính năng cần kích hoạt.

args : Các đối số để gọi tính năng.

trả lại
FeatureResponse Một FeatureResponse .