Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TradefedSandboxFactory

public class TradefedSandboxFactory
extends Object implements ISandboxFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxFactory


Triển khai mặc định cho SandboxFactory

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

TradefedSandboxFactory ()

Phương pháp công khai

ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lời kêu gọi

Các nhà xây dựng công cộng

TradefedSandboxFactory

public TradefedSandboxFactory ()

Phương pháp công khai

createSandbox

public ISandbox createSandbox ()

Tạo một phiên bản hộp cát có thể được sử dụng để chạy một lời kêu gọi

Lợi nhuận
ISandbox ISandbox