Thử lạiChuẩn bịQuyết định

public class RetryPreparationDecision
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryPreparationDecision


Một Lớp để mô tả các quyết định về việc có thử chuẩn bị lại hay không và không chạy mô-đun. Nhìn chung, sẽ có 3 tình huống xảy ra: - NO_NEED_RETRY: Không cần thử chuẩn bị lại nhưng cần dừng chạy mô-đun. - RETRIED_SUCCESS: Không cần thử chuẩn bị lại và không cần dừng chạy mô-đun. - RETRIED_FAILED: Cần chuẩn bị thử lại nhưng không cần dừng chạy mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RetryPreparationDecision (boolean shouldRetry, boolean shouldFailRun)

Phương thức công khai

Throwable getPreviousException ()

Trả về ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

void setPreviousException (Throwable exception)

Đặt ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

boolean shouldFailRun ()

Trả về việc có dừng chạy mô-đun hay không.

boolean shouldRetry ()

Trả về việc có thử chuẩn bị lại mô-đun hay không.

nhà thầu công cộng

Thử lạiChuẩn bịQuyết định

public RetryPreparationDecision (boolean shouldRetry, 
                boolean shouldFailRun)

Thông số
shouldRetry boolean

shouldFailRun boolean

Phương thức công khai

getPreviousException

public Throwable getPreviousException ()

Trả về ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

trả lại
Throwable

setPreviousException

public void setPreviousException (Throwable exception)

Đặt ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

Thông số
exception Throwable

nên FailRun

public boolean shouldFailRun ()

Trả về việc có dừng chạy mô-đun hay không.

trả lại
boolean

nên thử lại

public boolean shouldRetry ()

Trả về việc có thử chuẩn bị lại mô-đun hay không.

trả lại
boolean