XmlSuiteResultFormatter.RunHistory

public static final class XmlSuiteResultFormatter.RunHistory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.XmlSuiteResultFormatter.RunHistory


Đối tượng trợ giúp để chuyển đổi JSON.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String commandLineArgs

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public long passedTests

public long startTime

nhà thầu công cộng

RunHistory ()

Lĩnh vực

lệnhLineArgs

public String commandLineArgs

thời gian kết thúc

public long endTime

bài kiểm tra thất bại

public long failedTests

tên máy chủ

public String hostName

vượt qua bài kiểm tra

public long passedTests

thời gian bắt đầu

public long startTime

nhà thầu công cộng

lịch sử chạy

public RunHistory ()