ProtoResultParser.TestLevel

public static final enum ProtoResultParser.TestLevel
extends Enum< ProtoResultParser.TestLevel >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel >
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel


Bảng liệt kê đại diện cho cấp độ hiện tại của proto đang được xử lý.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

ProtoResultParser.TestLevel MODULE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Phương thức công khai

static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)
static final TestLevel[] values ()

giá trị liệt kê

LỜI MỜI

public static final ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

MÔ ĐUN

public static final ProtoResultParser.TestLevel MODULE

THỬ NGHIỆM_TRƯỜNG HỢP

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

CHẠY THỬ NGHIỆM

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Phương thức công khai

giá trị của

public static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ProtoResultParser.TestLevel

giá trị

public static final TestLevel[] values ()

trả lại
TestLevel[]