Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ErrorStorageUtil

public class ErrorStorageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.error.ErrorStorageUtil


Lớp người trợ giúp để xử lý các lỗi để căn chỉnh với bộ nhớ chung.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ErrorStorageUtil ()

Phương pháp công khai

static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Ánh xạ các lỗi Tradefed với các lỗi lưu trữ phổ biến trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

Các nhà xây dựng công cộng

ErrorStorageUtil

public ErrorStorageUtil ()

Phương pháp công khai

mapStatus

public static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Ánh xạ các lỗi Tradefed với các lỗi lưu trữ phổ biến trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Chúng bản đồ 1: 1 nhưng có tên hơi khác nhau nên chúng tôi sắp xếp lại chúng ở đây.

Thông số
status TestRecordProto.FailureStatus

Lợi nhuận
String