Văn BảnKết ​​QuảPhóng Viên

public class TextResultReporter
extends InvocationToJUnitResultForwarder implements ITestInvocationListener , ILogSaverListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationToJUnitResultForwarder
com.android.tradefed.result.TextResultReporter


Trình báo cáo kết quả kiểm tra chuyển tiếp kết quả tới máy in kết quả văn bản JUnit.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TextResultReporter ()

Tạo một TextResultReporter .

Phương thức công khai

void testAssumptionFailure ( TestDescription testId, String trace)

Được gọi khi một thử nghiệm nguyên tử báo hiệu rằng nó giả định một điều kiện sai

void testEnded ( TestDescription testId, metrics) testEnded ( TestDescription testId, metrics)

Ghi đè cấp độ gốc để in rõ ràng các số liệu kiểm tra.

void testFailed ( TestDescription testId, String trace)

Ghi đè cha mẹ để in rõ ràng các lỗi.

void testLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

void testLogSaved (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream, LogFile logFile)

Được gọi khi nhật ký kiểm tra được lưu.

void testRunEnded (long elapsedTime, metrics) testRunEnded (long elapsedTime, metrics)

Ghi đè cấp độ gốc để in ra số liệu một cách rõ ràng.

nhà thầu công cộng

Văn BảnKết ​​QuảPhóng Viên

public TextResultReporter ()

Tạo một TextResultReporter .

Phương thức công khai

kiểm traGiả địnhThất bại

public void testAssumptionFailure (TestDescription testId, 
        String trace)

Được gọi khi một thử nghiệm nguyên tử báo hiệu rằng nó giả định một điều kiện sai

Thông số
testId TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết ngăn xếp của lỗi

thử nghiệmĐã kết thúc

public void testEnded (TestDescription testId, 
         metrics)

Ghi đè cấp độ gốc để in rõ ràng các số liệu kiểm tra.

Thông số
testId TestDescription : xác định bài kiểm tra

metrics : một ERROR(/Map) của các chỉ số được phát ra

thử nghiệm thất bại

public void testFailed (TestDescription testId, 
        String trace)

Ghi đè cha mẹ để in rõ ràng các lỗi. ResultPrinter dựa vào trình chạy gọi "in" khi kết thúc quá trình chạy thử để thực hiện việc này. Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm cá nhân.

Sẽ được gọi giữa testStarted và testEnded.

Thông số
testId TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết ngăn xếp của lỗi

Nhật ký kiểm tra

public void testLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

Phải được gọi trước ERROR(/ITestInvocationListener#invocationFailed(Throwable)) hoặc ERROR(/ITestInvocationListener#invocationEnded(long))

Khung TradeFederation sẽ tự động gọi phương thức này, cung cấp nhật ký máy chủ và nếu có thể, logcat của thiết bị.

Thông số
dataName String : tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lần gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng InputStream kết quả khi hoàn tất. Người gọi phải đảm bảo nguồn dữ liệu vẫn hiện diện và có thể truy cập được cho đến khi phương thức testLog hoàn tất.

testLogĐã lưu

public void testLogSaved (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream, 
        LogFile logFile)

Được gọi khi nhật ký kiểm tra được lưu.

Nên được sử dụng thay cho ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) .

Thông số
dataName String : tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lần gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng InputStream kết quả khi hoàn tất.

logFile LogFile : LogFile chứa siêu dữ liệu của tệp đã lưu.

testRunEnded

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         metrics)

Ghi đè cấp độ gốc để in ra số liệu một cách rõ ràng.

Thông số
elapsedTime long : thiết bị báo cáo thời gian đã trôi qua, tính bằng mili giây

metrics : các cặp khóa-giá trị được báo cáo khi kết thúc quá trình chạy thử nghiệm với Metric .