Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DryRunner

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


Rõ ràng là chạy các bài kiểm tra khô thay vì thực sự thực hiện chúng.

Điều này cần một đối tượng Mô tả để biết những thử nghiệm nào cần giả mạo.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DryRunner (Description desc)

Tạo một DryRunner mới bằng cách sử dụng đối tượng Mô tả

Phương pháp công khai

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

Các nhà xây dựng công cộng

DryRunner

public DryRunner (Description desc)

Tạo một DryRunner mới bằng cách sử dụng đối tượng Mô tả

Phương pháp công khai

getDescription

public Description getDescription ()

Lợi nhuận
Description

chạy

public void run (RunNotifier notifier)

Thông số
notifier RunNotifier