Vận động viên chạy khô

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


Chạy thử nghiệm một cách khô khan trong suốt thay vì thực sự thực hiện chúng.

Điều này cần một đối tượng Mô tả để biết bài kiểm tra nào sẽ giả mạo.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DryRunner (Description desc)

Xây dựng một DryRunner mới sử dụng đối tượng Mô tả

Phương thức công khai

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

nhà thầu công cộng

Vận động viên chạy khô

public DryRunner (Description desc)

Xây dựng một DryRunner mới sử dụng đối tượng Mô tả

Phương thức công khai

nhận mô tả

public Description getDescription ()

trả lại
Description

chạy

public void run (RunNotifier notifier)

Thông số
notifier RunNotifier