TracingLogger

public class TracingLogger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.TracingLogger


Lớp giúp quản lý việc theo dõi cho từng lệnh gọi thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TracingLogger ()

Phương pháp công khai

static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, long tid, boolean mainProcess)
static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, long tid)

Tạo và đăng ký dấu vết hoạt động cho lệnh gọi.

static File finalizeTrace ()

Hoàn tất việc theo dõi và xóa theo dõi.

static ActiveTrace getActiveTrace ()

Trả về dấu vết hoạt động hiện tại cho lệnh gọi hoặc null nếu không có.

static ActiveTrace getActiveTraceForGroup (ThreadGroup group)
static ActiveTrace getMainTrace ()

Nếu nó tồn tại, trả về dấu vết hiện tại của chính quy trình Tradefed.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TracingLogger

public TracingLogger ()

Phương pháp công khai

tạoActiveTrace

public static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, 
        long tid, 
        boolean mainProcess)

Thông số
pid long

tid long

mainProcess boolean

Trả lại
ActiveTrace

tạoActiveTrace

public static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, 
        long tid)

Tạo và đăng ký dấu vết hoạt động cho lệnh gọi.

Thông số
pid long : id tiến trình hiện tại

tid long : Id chủ đề hiện tại

Trả lại
ActiveTrace

hoàn thiệnTrace

public static File finalizeTrace ()

Hoàn tất việc theo dõi và xóa theo dõi.

Trả lại
File

getActiveTrace

public static ActiveTrace getActiveTrace ()

Trả về dấu vết hoạt động hiện tại cho lệnh gọi hoặc null nếu không có.

Trả lại
ActiveTrace

getActiveTraceForGroup

public static ActiveTrace getActiveTraceForGroup (ThreadGroup group)

Thông số
group ThreadGroup

Trả lại
ActiveTrace

getMainTrace

public static ActiveTrace getMainTrace ()

Nếu nó tồn tại, trả về dấu vết hiện tại của chính quy trình Tradefed.

Trả lại
ActiveTrace